Nowe prawo budowlane od 19 września 2020 r. Jakie zmiany?

13 lutego 2020 roku podpisano nowelizację ustawy Prawo budowlane, która wprowadziła ważne zmiany w obowiązujących do tej pory przepisach budowlanych. Założeniem nowych przepisów jest maksymalne uproszczenie i przyspieszenie procesów inwestycyjnych i budowlanych. Ułatwieniu ma także ulec sposób podejmowania decyzji procesowych w tych sprawach. Zmiany w Prawie budowlanym weszły w życie 19 września 2020 roku.

Legalizacja samowoli budowlanej – ułatwienie

Jedną z podstawowych zmian, jakie wprowadzono w nowelizacji prawa budowlanego, jest ułatwienie czynności proceduralnych związanych z zalegalizowaniem samowoli budowlanych. Od tej pory właściciel budynku, który nie zgłosił nieruchomości do odpowiednich organów kontrolnych, może zrobić to za darmo i bez ponoszenia konsekwencji prawnych pod warunkiem, że od zakończenia budowy minęło co najmniej 20 lat. Takie warunkowanie ma zachęcić inwestorów do zgłaszania inwestycji budowlanych, które powstały z naruszeniem norm budowlanych i do tej pory nie zostały sprawdzone pod kątem przydatności nieruchomości do użytku. Do wniosku o legalizację samowoli budowlanej należy dołączyć ekspertyzę techniczną wydaną przez rzeczoznawcę budowlanego i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Uproszczone postępowanie legislacyjne nie dotyczy budynków, które przed 19 września 2020 r. przekazano do rozbiórki!

Nowy podział projektu budowlanego

Do września 2020 r. projekt budowlany, który inwestor zgłaszał razem z wnioskiem o rozpoczęcie budowy, stanowił jednolity dokument. Po zmianach został on podzielony na trzy części i obejmuje:

• projekt zagospodarowania działki lub terenu

• projekt architektoniczno-budowlany

• projekt techniczny.

Zmiany, które objęły proces składania dokumentacji projektowej budowy, w założeniu miały maksymalnie uprościć i przyspieszyć postępowanie o zezwolenie na budowę. Projekt techniczny budowy, który do tej pory był składany równolegle razem z innymi wnioskami, jest przekazywany organowi nadzoru budowlanego dopiero przed rozpoczęciem robót budowlanych. Na samym początku inwestor składa do odpowiedniego organu administracyjnego odpowiedzialnego za wydawanie decyzji projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno-budowlany. Pozwolenie na budowę jest wydawane po rozpatrzeniu wniosku i weryfikacji dokumentów.

Do każdego z projektów inwestor musi dołączyć:

•  kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalizacji projektanta i projektanta sprawdzającego

• kopię zaświadczenia przynależności do izby projektanta i projektanta sprawdzającego aktualnego w dniu sporządzania przez nich projektu

• oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o wykonaniu projektu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Kierownik budowy i inspektor nadzoru budowlanego – kiedy potrzebny?

Według zapisów nowelizacji w Prawie budowlanym kierownik budowy i inspektor nadzoru budowlanego muszą być obligatoryjnie powołani w przypadku robót budowlanych, na które inwestor musi otrzymać pozwolenie na budowę. Ponadto kierownik budowy i inspektor nadzoru budowlanego są ustanawiani w przypadku:

• budowy wolnostojących mieszkalnych budynków jednorodzinnych, które nie wykraczają poza działkę, na której zostały zaprojektowane

• budowy wolnostojących budynków parterowych stacji transformatorowych i stacji transformatorowych kontenerowych do 35 m2

• budowy sieci gazowych o ciśnieniu do 0,5 MPa, sieci elektroenergetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych i cieplnych

• instalacji zbiorników na gaz płynny umieszczonych w budynkach użytkowych

• podbudowy słupowej dla linii kablowych telekomunikacyjnych

• kontynuacji budowy zalegalizowanej samowoli budowlanej

• przebudowy przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych oraz ich części, które nie wykraczają poza obszar działki, na której została zaprojektowana nieruchomość.

Kierownik budowy – co się zmienia?

Oprócz dotychczas obowiązujących kompetencji kierownik budowy musi potwierdzić odbiór od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego. Wpisu należy dokonać w dzienniku budowy. Jeżeli kierownik budowy dopuści do rozpoczęcia prac budowlanych bez przedstawienia projektu, może zostać ukarany grzywną.

Zmiana sposobu użytkowania budowli – konieczna ekspertyza rzeczoznawcy budowlanego

Według nowych przepisów Prawo budowlane w przypadku konieczności zmiany sposobu użytkowania budynku użytkowego lub jej części, która wpływa na zmianę warunków bezpieczeństwa pożarowego, konieczne jest przedstawienie ważnej ekspertyzy budowlanej. Ekspertyzę budowlaną powinien sporządzić rzeczoznawca budowlany w specjalizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane